Vol. 8-9, No 1-2 (2017/2018)
Tanulmányok

Pécsi ifjúság - helyzetkép a Pécsett élő fiatalokról

Juhász Gábor
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont

Megjelent 2018-05-01

Kulcsszavak

  • ifjúság,
  • ifjúságügy,
  • ifjúságpolitika

Absztrakt

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúságpolitikai koncepciójának megalkotását megalapozó társadalomtudományi kutatás elsődleges célkitűzése a Pécsett élő fiatalok aktuális életkörülményeinek, élethelyzetének, az őket érintő legfontosabb kérdéseknek és problémáknak - mint például az oktatási, képzési, a szabadidő eltöltésével kapcsolatos, az életkezdési, lakhatási, foglalkoztatási, jövedelemszerzési feltételeknek és lehetőségeknek – a feltérképezése volt. A felsorolt tématerületek, fontos kérdések a tárgykörben a korábbiakban megvalósított hazai és nemzetközi kutatások alapján kerültek meghatározásra.
A fő célkitűzések között szerepelt azon fő kérdésekre történő válaszadás, hogy milyen igények, elképzelések, célok, vélemények és javaslatok merülnek fel a város fiatalsága részéről saját maguk és a város jövőjéhez és fejlődéséhez köthető közös perspektívák tekintetében. A kutatással alátámasztott helyzetfeltárás és elemzés egy általános, átfogó kép felrajzolását tűzte ki célként a hazai fiatalokról. Ehhez többek között felhasználásra kerültek a 15-29 éves korosztályra fókuszáló ifjúság kutatások eredményei. Az eredmények alapján azok a tényezők, folyamatok kerültek előtérbe, amelyek hatást gyakorolnak az ifjúsághoz tartozó korcsoportok iskoláztatási, foglalkoztatási és önállósodási törekvéseire, életmódjuk, szokásaik, tevékenységeik alakulására. Ugyancsak a helyzetfeltárás részeként kerültek megvizsgálásra a Pécsett élő fiatalokra vonatkozó életkörülményeket, feltételeket és lehetőségeket meghatározó környezet sajátosságai. Az ezeket megjelenítő tényezőket a következő témakörök kutatása tette kézzelfoghatóvá: oktatási, képzési, a szabadidő eltöltését biztosító különböző lehetőségek (kultúra, szabadidő, sport); a munkavállalás, jövedelemszerzés feltételei, beleértve a fiatalok vállalkozóvá válásának lehetőségeit is; közlekedési infrastruktúra, közlekedési lehetőségek; egészségügyi és szociális szolgáltatások; kereskedelem, vásárlási lehetőségek; közhivatalok, hivatali ügyintézési lehetőségek; közüzemi szolgáltatások; közterületek minősége, rendelkezésre állása.
A tárgykörben folytatott kutatások és jelen vizsgálat eredményei is rámutattak, hogy az ifjúság esetében komplex, több szereplő partneri együttműködése által megvalósuló intervenciók vezethetnek eredményre. Ezek során biztosítani szükséges a fiatalok számára azokat a lehetőségeket, amelyek önálló, autonóm, felelősségvállalásra képes, megfelelő belátással rendelkező felnőtté válásukat segíti elő.