Évf. 10 szám 2 (2019)
Tanulmányok

A közöségfejlesztés alkalmazásának jelentősége cigány származású célcsoportok esetében

Megjelent 2019-08-01

Kulcsszavak

  • közösség,
  • közösségfejlesztés,
  • cigány közösségek,
  • interkulturális kommunikáció,
  • társadalmi integráció

Absztrakt

A közösség mindannyiunk által, széles körben alkalmazott, hétköznapi fogalom, ami azonban számos jelentéssel bírhat: bizonyos embercsoportot, érdekeket, érdekeltséget, lokalitáshoz kapcsolódó közös értékeket, értékrendet, szokásokat, hagyományokat, közös célokat és cselekvést vagy szándékot, együttműködést, gazdálkodást, együvé tartozást egyaránt kifejezhet.
A közösség fogalmához és annak értelmezéséhez kapcsolódó közösségfejlesztés, mint komplex tevékenység és egyben szakma iránti figyelem fokozódása azt mutatja, hogy a közösség, mint olyan, napjaink valóságában gyengülő, inkább hiányként aposztrofálható entitás, de egyben szükséges, ezért kívánatos is, az egyének ti. olyan szerveződése, amelynek létrehozása és folyamatos megerősítése nélkülözhetetlen a gazdasági és társadalmi folyamatokban való helytállás közepette.
Ezt a kijelentést erősíti az a tényszerűség, mi szerint mióta ember létezik, azóta tulajdonképpen közösségről is beszélhetünk, mivel az ember létezése, életben maradása és fejlődése nem nélkülözheti a közösség létezését és működését. Ember, egyén és közösség ilyen módon egymástól nem elválasztható entitások, amelyek egymást feltételezik.
A közösségfejlesztés az előbbieknek megfelelően az a folyamat, amely képes a közösség tagjainak bevonásával, a közösség tagjai számára a gazdasági és társadalmi fejlődés feltételeit egyaránt biztosítani, amelynek keretében az egyének, családok, csoportok is megtalálhatják a saját érdekeiknek és céljaiknak megfelelő feltételeket és lehetőségeket. Az említett folyamat jelentős mértékben épít az autonóm, demokratikus, alulról felfelé irányuló kezdeményezésekre, a spontán és szervezett együttműködésre, az ehhez szükséges önszervezésre, önsegélyezésre, valamint autonóm vezetés kialakítására egyaránt.
A roma közösségeket vizsgálva azt mondhatjuk, hogy egységes roma közösségről, kultúráról nem beszélhetünk, hiszen az egyes roma csoportok eltérő szokásokkal, hagyományokkal rendelkeznek. A közösségfejlesztés a cigány közösségek esetében a hátrányos helyzetű célcsoportok társadalmi befogadása és integrációja elérése irányába mutató lehetőségként is figyelembe veendő, amely komplex támogató intervenció alkalmazásával valósítható meg.