Évf. 14 szám 2 (2023)
Tanulmányok

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexének eljárásjogi szabályai a bejelentő tisztességes etikai eljáráshoz való jogának reménye tükrében

Varga Norbert
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Életrajz

Megjelent 2023-12-25

Kulcsszavak

 • kormánytisztviselő,
 • Magyar Kormánytisztviselői Kar,
 • Hivatásetikai Kódex,
 • etikai eljárás,
 • munkajog,
 • etikai vétség

Absztrakt

Jelen tanulmányomban a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexének hatályos szabályozását vizsgálom, különös tekintettel annak eljárásjogi szabályanyagára. A Kódex első részét kitevő szabályanyag olyan etikai alapelveket fogalmaz meg, amelyek a magyar kormánytisztviselői állomány részére kötelező magatartási szabályok formájában jelennek meg. Más megközelítésből, némi leegyszerűsítéssel kijelenthető, hogy a lefektetett hivatásetikai alapelvek szándékos vagy gondatlan megsértése etikai vétséget alapoz meg. Tekintettel a közszolgálati etika anyagi jogi szabályainak kógens jellegére és a szürke zóna hiányára, az etikai eljárást olyan szabálytalansági eljárásnak tekinthetjük, melynek az a célja, hogy a nyilvánosság kizárásával lefolytatott eljárás során az etikai tanács által megállapított tényállást a Kódexre vonatkoztatva, jogerős döntés szülessen abban a kérdésben, hogy az eljárás alá vont vagy más személy követett-e el etikai vétséget, és amennyiben igen, úgy őt az etikai tanács figyelmeztetésben vagy megrovásban részesítse. Nem célom annak vizsgálata, hogy helyénvaló-e az, hogy a Kódex mind az anyagi, mind az eljárásjogi szabályokat magában foglalja, mert az ilyetén egységes szerkezet más hivatásrendek etikai kódexei esetében is elfogadott kodifikációs megoldás volt, és a Kódex más hivatásrendek etikai kódexeivel történő összehasonlítására sem vállalkozom, ahogyan a jogtörténeti ismertetést is mellőzöm. Mindazonáltal a közszolgálatban eltöltött több mint másfél évtizedes pályafutásom és egy etikai eljárásban bejelentőként történő részvételem megalapozza a személyes érintettségemet, melynek következtében jelen közleményemmel fel kívánom hívni a szakma figyelmét arra, hogy a „becsületbírósági” szerepkört betöltő etikai tanácsok a Kódex alapján olyan etikai eljárások lefolytatásához vannak kötve, melyek eljárási szabályai során a bejelentő (és adott esetben az eljárás alá vont személy) tisztességes eljáráshoz fűződő jogai komolyan sérülhetnek, még a legnagyobb jóindulattal és méltányossággal lefolytatott egyedi eljárások esetén is. Következésképpen támpontot kívánok adni a közszolgálati etikával bármilyen formában kapcsolatba kerülő személyek és szervezetek számára ahhoz, hogy igény esetén tudományos érvek mentén megfogalmazhassák a Kódex reformjának szempontjait, összhangba hozva azt a 21. század társadalmi elvárásaival, nem bevárva az aktuálpolitikai követelmények esetleges változásait. Az etikai szabályok örökérvényűek, az etikai eljárásnak azonban szabályozási szinten és a gyakorlati megvalósítás szintjén is biztosítani kell azt, hogy a bejelentők jogsértés esetén bátran felléphessenek e fórumon a jogsértést megvalósító személyekkel szemben, mert a munkajog által kínált lehetőségek, mint azt egy példa kapcsán tanulmányomban kifejtem, nem minden esetben alkalmazhatók közvetlen módon.

Hivatkozások

 1. Birher Nándor – Homicskó Árpád Olivér (2011): A munka becsületétől a médiumon keresztül zajló cserefolyamaton át a hivatáserkölcsi kódexig: A munka jelenségének jogelméleti megközelítése a történelemben. Jogelméleti Szemle, 12(4) 1-24. o.
 2. Czine Ágnes (2020): A tisztességes bírósági eljárás – Audiatur et altera pars. Budapest: HVG-ORAC.
 3. Gerencsér Balázs Szabolcs (2012): A közszolgálati etika új kihívásai. In: Szigeti Szabolcs – Frivaldszky János (szerk.) A jó kormányzásról, Elmélet és kihívások. Budapest: JTMR Faludi Ferenc Akadémia Jezsuita Európa Iroda - OCIPE Magyarország, L’Harmattan Kiadó.
 4. Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Várady Erika (2019): Magyar Büntetőjog Általános Rész. Budapest: Wolters Kluwer Hungary.
 5. Sőréné Batka Eszter – Sőre Zoltán (2021): Etikus végrehajtás. In: Miskolczi-Bodnár Péter (szerk.) XX. Jogász Doktoranduszok Konferenciája, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem.
 6. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.)
 7. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról (Kit.)
 8. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)
 9. Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe, webhely: https://mkk.org.hu/node/485, letöltés dátuma: 2023. december 9.
 10. Rendvédelmi Hivatásetikai Kódex és Etikai Eljárási Szabályzat, webhely: https://korrupciomegelozes.kormany.hu/download/4/68/70000/Rendvédelmi Hivatásetikai Kódex.pdf, letöltés dátuma: 2023. december 9.
 11. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Etikai Szabályzata, webhely: https://mbvk.hu/wp-content/uploads/2021/09/etikai_szabalyzat.pdf, letöltés dátuma: 2023. december 9.