Évf. 14 szám 2 (2023)
Tanulmányok

Gazdasági növekedés versus jólét és fenntarthatóság

Juhász Gábor
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Megjelent 2023-12-25

Kulcsszavak

 • szegénység,
 • mélyszegénység,
 • gazdasági növekedés,
 • fenntarthatóság,
 • fenntartható gazdasági fejlődés,
 • jólét,
 • társadalmi befogadás és integráció
 • ...Több
  Kevesebb

Absztrakt

Publikációm célja, hogy a szegénység és a gazdasági növekedés, valamint a fenntartható gazdasági fejlődés és jólét fogalmi kategóriái közti összefüggések elemzésével nyilvánvalóvá tegyem, hogy a liberalizációnak és a deregulációnak, illetve a nemzetközi kereskedelem bővülését kihasználó globális szereplőknek prioritást biztosító gazdaságpolitika nem a fenntarthatóság és jólét irányába történő elmozdulást eredményezi, illetve az elvárásokhoz képest ebben a tekintetben jóval kisebb haszonnal és lehetőségekkel jár. A globális cégek, mint a globalizációs folyamat főszereplői, elsősorban a globális gazdasági folyamatok által létrehozott hasznok lefölözésére, kevésbé a kapcsolódó költségek vállalására törekednek, áthárítva a terheket és a felelősségvállalást általánosan egyfelől a fogyasztókra, másfelől pedig a gyengébb gazdasági pozícióban lévő fejlődő országokra és népességükre. Az általuk előállításra kerülő javak termelése során alkalmazott technológiák környezeti terheit, az ezekből következő negatív hatásokat ugyancsak az említettekre hárítják, illetve számos esetben veszélyt jelenthetnek a nemzetgazdasági érdekeket képviselő mikro-, kis és középvállalkozásokra, valamint a közszolgáltatások fenntartására egyaránt. Mindezek révén a globális cégek hozzájárulnak a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekérvényesítési lehetőségeinek további szűküléséhez, szegregációjuk és hátrányos helyzetük generációkon keresztül történő konzerválásához, valamint a szegénység elmélyüléséhez.

Hivatkozások

 1. CSÁNYI V. (2023): Globális Társadalom. In: Új Forrás. https://ujforras.hu/fustjelek-174/ (letöltés dátuma: 2023. január 23.)
 2. CSERMELY, P. (2005): A rejtett hálózatok ereje. Vince Kiadó, Budapest
 3. ENSZ (2000): Az ENSZ Millenniumi Nyilatkozata
 4. ENSZ (2004): A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása. ESZCSM, OEP, Budapest.
 5. ENSZ (2001): A szegénység és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya E/C.12/2001/10., 2001 https://digitallibrary.un.org/record/442869 (letöltés dátuma: 2023. január 23.)
 6. ENSZ (1976): 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97600009.tvr (letöltés dátuma: 2023. január 23.)
 7. ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága: Principles and Guidelines for a Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies (A szegénység csökkentésére irányuló stratégiák emberi jogi megközelítésére vonatkozó elvek és iránymutatások), HR/PUB/06/12 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf
 8. Európai Bizottság (2004): Társadalmi beilleszkedési közös jelentés. Európai Bizottság, Brüsszel
 9. Európai Bizottság (2011): A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig. eu211.hu
 10. EURÓPA TANÁCS (2008): Az Európa Tanács ifjúságpolitikájának jövője: AGENDA 2020. Az Európa Tanács ifjúsági ügyekért felelős minisztereinek 8. konferenciája https://rm.coe.int/1680702428
 11. FERENC PÁPA (2017): Ne szóval, hanem tettel szeressünk! Ferenc pápa üzenete a szegények 1. világnapjára, 2017. november 19. In: Király L. (szerk., 2020): Ferenc pápa megmondja. Corvina, Budapest
 12. FOSTER, J. B. (2002): Ecology Against Capitalism. Monthly Review Press, New York
 13. GIDDENS, A. (2008): Szociológia, Budapest, Osiris, 2008
 14. GRANDPIERRE, A. (2004): Életünk, és a mindenséget átható rend. Barrus Könyvkiadó
 15. HAWLEY, A. (2000): Humánökológia. In: Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Osiris, Budapest
 16. JONAS, H. (2000): Az emberi cselekvés megváltozott természete. In: Természet és szabadság. Osiris, Budapest.
 17. KNIGHT, L. (szerk., 2011) World Disasters Report (Katasztrófák világszerte). Vöröskereszt és Vörös Félhold Szervezetek Nemzetközi Szövetsége https://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/world-disasters-report/wdr2011/
 18. KORMÁNY (2020): 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor (Letöltés: 2023. 04.06.)
 19. LÁNYI A. (2001): A szag nyomában – környezeti konfliktusok és a helyi társadalom. Osiris, Budapest
 20. LÁNYI A. (2010): Az ember fáj a földnek. L’Harmattan, Budapest
 21. LÁNYI A. (2010): Miért fenntarthatatlan, ami fenntartható? In: Szociológiai Szemle, 20. 2. sz.
 22. LÁNYI A. (2011): Fenntarthatóság és közpolitika 1. In: Magyar Szemle, 20. 5−6. sz.
 23. LÁNYI A. (2012): Az ökológia mint politikai filozófia. In: Politikatudományi Szemle, 21. 1. sz.
 24. LÁNYI A. (2013): Morális klímaváltozás. In: Iskolakultúra, 2013/12. sz. p. 40-48. EPA00011_iskolakultura_2013_12_040-048.pdf (Letöltés: 2023.04.12.)
 25. LEOPOLD, A. (2000): Föld-etika. In: Természet és szabadság. Osiris, Budapest
 26. LÁSZLÓ E. (2006): Káoszpont. Kossuth Kiadó, Budapest
 27. LIFE-MICACC (2018): Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében. https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu (Letöltés: 2023. 04.06.)
 28. MEADOWS, D. - MEADOWS, D. - RANDERS, J. (2000): A fenntartható társadalom. In: Természet és szabadság. Osiris, Budapest
 29. MEADOWS, D. - RANDERS, J. - MEADOWS, D. (2005): A növekedés határai. Kossuth Kiadó, Budapest
 30. NARAYAN, D. (et al., 2000): Crying Out for Change, Voices of the Poor Volume II. (Változásért kiáltva, megszólalnak a szegények, II. kötet), Világbank https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13848
 31. NUSSBAUM, M. – SEN, A. (1993): The Quality of Life. Oxford University Press.
 32. PRAHALAD, C. K. (2006): Esélyek a piramis alján. Társadalmi felelősségvállalás és profit. HVG Kiadó Zrt., Budapest
 33. REDDY Sanjay G. - POGGE Thomas W. (2005): How Not to Count the Poor (Hogyan ne számoljuk a szegényeket). Colombia University, 6.2.3 verzió, október 29. http://pdf.wri.org/ref/reddy_03_how_not_to.pdf
 34. ROLSTON, H. (2005): A környezeti etika időszerű kérdései. In: Lányi András és Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. L’Harmattan, Budapest
 35. SEN, A. (1993): The Economics of Life and Death. Scientific American, Vol. 268, No. 5 (MAY 1993), pp. 40-47
 36. SEN, A. (1993): Internal Consistency of Choice. Econometrica, Vol. 61, No. 3 (May, 1993), pp. 495-521
 37. SENGUPTA, A.: The Right to Development. Report of the Independent Expert on the Right to Development. (A fejlődéshez való jog. A független szakértő jelentése a fejlődéshez való jogról.) https://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/report/ECN42000WG18CRP1.pdf
 38. SHORROCKS, A. – DAVIES, J. – LLUBERAS, R. (2021): Global Wealth Report 2021. Credit Suisse Research Institut global-wealth-report-2021-en.pdf (Letöltés dátuma: 2023. 04. 13.)
 39. SHORROCKS, A. – DAVIES, J. – LLUBERAS, R. (2022): Global Wealth Report 2022. Credit Suisse Research Institut global-wealth-report-2022-en.pdf (Letöltés dátuma: 2023. 04. 13.)
 40. SPENGLER, O. (1923, magyar kiadás: 1995): A nyugat alkonya. Világtörténeti perspektívák. Európa kiadó
 41. SZÉKELY M. (2002): Globális problémák és a környezet. In: Szociológiai Figyelő, 3. sz.
 42. THIELE, L. P. (2003): Természet és szabadság. In: Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Humánökológiai olvasókönyv. Osiris, Budapest. 125−141.
 43. VÉGH L. - SZÁM D. - HETESI Zs. (2008): Utolsó kísérlet. Kairosz Kiadó
 44. VOLONTÉ, L: Combating poverty. EU Parlamenti közgyűlés 1800 (2011). határozata http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12863&lang=en
 45. WOLFE, R. L. (2004): Rural-Urban Migration and the Stabilization of Cuban Agriculture, http://www.foodfirst.org/node/1123, 2009.04.07
 46. Egyre gazdagabbak az emberek a világon, de az infláció mindent tönkretehet. In: Portfolio, 2022. június 09. (letöltés dátuma: 2023. 04. 11.) https://www.portfolio.hu/befektetes/20220609/egyre-gazdagabbak-az-emberek-a-vilagon-de-az-inflacio-mindent-tonkretehet-549751
 47. https://www.portfolio.hu/bank/20220921/ilyen-meg-nem-volt-elkepesztot-ugrott-az-emberek-vagyona-a-vilagon-567983
 48. Gazdagabbak az emberek, de az infláció erősen árnyalja a képet. In: Index, 2022. június 10. (letöltés dátuma: 2023. 04. 10.) https://index.hu/gazdasag/2022/06/10/globalis-penzugyi-vagyon-inflacio-kriptopiac/
 49. https://www.worldbank.org/en/topic/measuringpoverty
 50. https://www.theguardian.com/technology/2020/jul/21/jeff-bezos-the-worlds-richest-man-added-10bn-to-his-fortune-in-just-one-day
 51. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AF-RW
 52. https://www.worldbank.org/en/topic/measuringpoverty
 53. http://pdf.wri.org/ref/reddy_03_how_not_to.pdf
 54. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion
 55. https://lp.eurofoodbank.org/wp-content/uploads/2020/06/About_FEBA_leaflet_2206.pdf
 56. http://ffcelok.hu/celok/a-szegenyseg-felszamolasa
 57. https://www.ksh.hu/sdg
 58. https://ensz.kormany.hu/download/7/06/22000/Vil%C3%A1gunk%20%C3%A1talak%C3%ADt%C3%A1sa%20Fenntarthat%C3%B3%20Fejl%C5%91d%C3%A9si%20Keretrendszer%202030.pdf