Évf. 15 szám 1 (2024)
Tanulmányok

A bánsági hegyvidék háromszáz évre visszatekintő ipartörténete

Eperjesi Zoltán
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, tanszékvezető főiskolai tanár

Megjelent 2024-06-28

Kulcsszavak

 • multietnikus és multikulturális heterogenitás,
 • betelepülők,
 • iparosítás,
 • vas- és acélipar,
 • mozdony- és hídgyártás

Absztrakt

Az 1718-as pozsonyi békeszerződést követően a Bánát hegyvidéke igen dinamikus gazdasági fejlődésnek indult, miután a Habsburgok kiűzték a törököket Magyarország déli részeiről. A 18. század elején az egész Bánát régió rendkívül gyéren lakott és fejletlen terület volt az állandó török betörések miatt. A török kiűzése után a császári udvar a Bánát alföldi síkságain elsősorban délnémet területekről származó parasztokat és kézműveseket telepített, míg a hegyvidéket elsősorban osztrák, cseh és morva bányászok és famunkások népesítették be. A 18. századi betelepítéseknek köszönhetően a Bánát kifejezetten soknemzetiségű régióvá vált, ahol a meghatározó német, román, magyar és szerb nemzetiség mellett cseh, szlovák, horvát és bolgár nemzetiségű telepesek is megtelepedtek. A Bánát-hegység érc- és szénbányái kiváló alapot nyújtottak a nehézipar, a vas- és acélgyártás számára. A magántulajdonban lévő Osztrák-Magyar Vasúttársaság (STEG) létrehozása hatalmas lendületet adott a térség integrált nehéziparának megteremtéséhez és fejlesztéséhez, a "magyar Pittsburgh" létrehozásától a trianoni békeszerződés hatálybalépéséig, amely a Bánát régió három részre osztásához vezetett. Az első világháború után a resicabányai vas- és acélgyártás még sokáig kiemelkedő jelentőségű maradt. A resicabányai nehézipari központnak erős konkurenciát jelentettek a galati és targovistei acélművek, de a régió ipari termelésének igazi visszaesése a szocialista rendszer 1990-es összeomlása után következett be. Az ipari termelés csökkenése természetesen magas munkanélküliséghez vezetett, ami magas kivándorlási arányt eredményezett. A turizmus és a szolgáltatások fejlesztése jelenthetné a megoldást a régió gazdasági fellendülésére, ehhez azonban magas színvonalú infrastruktúra kiépítésére van szükség.

Hivatkozások

 1. Baumann, Julius (1989): Geschichte der Banater Berglandsdeutschen Volksgruppe, Eckartschriften Heft 109, Österreichische Landsmannschaft Wien
 2. Dama, Hans (2016): Gewaltiger Fortschrittschub im banater Bergland https://www.banater-schwaben.org/nachrichten/dokumentation/dokumentation-detail/1602-gewaltiger-fortschrittsschub-im-banater-bergland/
 3. Dama, Hans (2006): Österreich und die Banater Schwaben Festschrift, An der Schwelle zum 100-jährigen Jubiläum des Verbandes der Banater Schwaben Österreichs (1907-2007), Im Aufrag der Stiftung der deutschsprachigen Heimatvertriebenen aus dem Sudeten-, Karpaten-, und Donauraum, Wien: Pollischansky
 4. Eperjesi Zoltán (2023): A Bánság német ajkú népessége a 19. és 20. század fordulóján, Humán Innovációs Szemle, 14(2). 66-85. o. DOI: https://doi.org/10.61177/HISZ.2023.14.2.5
 5. Friedmann, Günther (2018): 300 Jahre Industrie im Banater Bergland. In: Aneta und Walther Konschitzky szerk. Banater Kalender 2019, Erding: Banater Verlag, 268-281. o. ISBN 978-3-9817676-6-7
 6. Gedeon Magdolna (2020): Abszolutisztikus törekvések a magyarországi ércbányászat és kohászat terén a 18. században, Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó.
 7. Gräf, Rudolf – Wolf, Josef (2021): Die Reschitzaer Werke 1771 – 2021: Entwicklungsphasen, Organisation, Infrastruktur und Produkte: eine Einführung. Cluj-Napoca : Rumänische Akademie, Zentrum für Siebenbürgische Studien.
 8. Henkel, Jürgen (2022): Die Banater Schwaben – Geschichte, Schulwesen, Kultur, in Christentum und kirchliches Leben im Banat in Geschichte und Gegenwart, Sibiu/Hermannstadt: Schiller Verlag, 83-96. o.
 9. Hromadka, Georg (1993): Kleine Chronik des Banater Berglands, München: Verlag des Süddeutschen Kulturwerks.
 10. Jancsó Árpád (2022): Bánát első vasútja: az Oravica-Báziás-vasútvonal története. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, ISBN 9786067392043
 11. Jancsó Árpád (2022): Bánát első vasútja. Az Oravica–Báziás vasútvonal, XXVI. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia – ÉPKO
 12. Kókai Sándor (2010): A Bánság történeti földrajza (1718-1918). A Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában, Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete, http://mek.niif.hu/11300/11308/11308.pdf
 13. König, Waldemar – Lupsiasca, Karl Ludwig – Tigla, Erwin Josef (2018):
 14. Die Banater Berglandsdeutschen: ein Handbuch. Reschitza: Verlag „Banatul Montan" 1-429. o. ISBN -10: 9731929924
 15. Marjanucz László (2017): A Temesi Bánság vázlatos történeti útja 1716–1848. Makó: Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány.
 16. Rieser, Hans Henrich (2001): Das rumänische Banat: eine multikulturelle Region im Umbruch. Geografische Transformationsforschungen am Beispiel der jüngeren Kulturlandschaftsentwicklung in Südwestrumänien. Schriftenreihe des Instituts für donauswäbische Geschichte und Landeskunde, Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
 17. Sterbling, Anton (2022): Das Banat als historischer Sozial- und Kulturraum, in: Christentum und kirchliches Leben im Banat in Geschichte und Gegenwart, Sibiu/Hermannstadt: Schiller Verlag, 39-51, o.
 18. Sterbling, Anton (2016): Der erste Weltkrieg, das Ende der Habsburger-Monarchie und das Banat in: Ulbricht, Justus H.: Das Ende des Alten Europa. Der erste Weltkrieg in Geschichte und Erinnerung mitteleuropäischer Regionen, Dresden: Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, 97-107. o.
 19. Wessely, Johann (1937): Der Banater Bergbau von 1717 – 1780 und seine bevölkerungspolitische Bedeutung, Wien
 20. Wilfried, Heller (2020): Rumänien: Bilder aus einer verlorenen Zeit. Eine fotografische Landeskunde vor und nach der Wende, Hermannstadt, Bonn: Schiller Verlag.
 21. Windberger, Josef (2013): Meine Heimat, Reschitza: Banatul Montan Verlag.