Szerkesztőségi irányelvek

Küldetésnyilatkozat
A folyóirat szakterülete/tudományterülete
A folyóirat nyelve
Szerkesztőbizottsági útmutató
Lektori útmutató
Szerzői útmutató
Lektorálási folyamat
Adatvédelmi nyilatkozat

 

Küldetésnyilatkozat

A Humán Innovációs Szemle című szakfolyóirat első alkalommal 2010 augusztusában jelent meg. A szakfolyóirat megalapítása óta évente két alkalommal, vagy évente egy dupla számmal jelentkezik folyamatosan, angol és magyar nyelvű publikációkkal.

A hazai, a határon túli magyar és nemzetközi szakmai és tudományos szereplők közreműködésére alapozva, a szakfolyóirat céljai között szerepel a különböző humán szakterületek innovációs kezdeményezéseinek és képviselőinek bemutatása, a hazai és nemzetközi szakmai és tudományos együttműködési hálózatok erősítése, a különböző szektorok, tevékenységi rendszerek, szakmai és tudományos műhelyek közti kooperáció elősegítése a széles értelemben vett társadalomtudományi innováció témakörében folyó diskurzus kiterjesztésével, folyamatos tudástranszfer és tapasztalatcsere megvalósításával.

 

A folyóirat szakterülete/tudományterülete

Bölcsészettudomány; Társadalomtudomány

 

A folyóirat nyelve

Magyar/Angol

A magyar nyelvű publikációkat angol nyelvű absztrakttal és kulcsszavakkal, az angol nyelvű írásokat magyar nyelvű absztrakttal és kulcsszavakkal jelentetjük meg, azonban nyelvtől függetlenül minden publikáció esetében szükség van angol nyelvű címre és angol nyelvű absztraktra.

 

Szerkesztőségi és Szerkesztőbizottsági útmutató

A Humán Innovációs Szemle tudományos szakfolyóiratban megjelenő kéziratok a Szerkesztőséghez érkeznek be. A Szerkesztőség feladata a benyújtott kéziratok meghatározott formai követelmények szerinti vizsgálata, valamint a lektori véleményezési folyamat kezdeményezése, a publikáláshoz szükséges szerkesztési feladatok biztosítása és az elfogadott és szerkesztett kéziratok megjelentetése.

Hibák vagy egyéb pontatlanság javítására a kézirat publikálása előtt és után is lehetőség van.

A szerkesztőségi munkatársak a publikálásra átvett kézirattal kapcsolatban semmilyen információt sem közölhetnek a szerzőn, a potenciális lektorokon, egyéb szerkesztőségi munkatársakon, valamint a kiadón kívüli más személlyel.

Amennyiben a Szerző jelentős hibát észlel a közlésre bocsátott vagy már publikált írásmunkában, köteles ezt a tényt a Szerkesztőségnek jelezni. A Szerkesztőség ebben az esetben lehetővé teszi a hiba kijavítását vagy helyesbítés megjelentetését.

A Szerkesztőbizottság feladata a lektori vélemények kiértékelése, az egyes publikációk, illetve lapszámok megjelentetéséről való döntés meghozatala.

A Szerkesztőség és a Szerkesztőbizottság a beérkezett kéziratokat a formai vagy alapvető tartalmi hiányosságok miatt még a lektori folyamat megkezdése előtt visszaküldi javításra vagy elutasítja. A Szerkesztőség és a Szerkesztőbizottság az esetleges plagizálásért a felelősséget nem vállalja, azt a Szerző kizárólagos felelősségi körébe utalja.

A Szerkesztőséget és a Szerkesztőbizottságot tevékenységében a szakmai és nyelvi lektorok segítik.

A lektori vélemények figyelembevételével a Szerkesztőbizottság által közlésre elfogadott kéziratok a Humán Innovációs Szemlében megjelentetésre kerülnek.

A publikálásra váró, de még ki nem adott anyagokat és a közlésre váró eredményeket a kiadásban résztvevők kutatási és publikációs tevékenységük során nem használhatják fel.

A Szerkesztőség és a Szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett kéziratokat plágiumkereső rendszer általi vizsgálatnak vesse alá.

 

Lektori útmutató

A kéziratokat két független és anonim lektor, előre megadott szakmai szempontok mentén véleményezi / értékeli. A lektorok lehetnek a Szerkesztőbizottság tagjai vagy külső minősített kutatók / oktatók és egyéb szakértők, de minden esetben a vizsgálandó tudományterület képviselői.

A Humán Innovációs Szemle a lektori véleményekért honoráriumot nem fizet.

A Szerkesztőség a lektori tevékenységről kérés esetén igazolást állít ki.

A benyújtott kéziratok publikálása a lektori vélemények / bírálatok függvénye.

Eltérő lektori vélemények esetén a Szerkesztőbizottság egy harmadik független lektor véleményezése alapján dönt a kézirat befogadásáról vagy elutasításáról.

A lektor véleményezi a benyújtott kéziratokat, elutasításra vagy elfogadásra javasolja azokat, valamint az átdolgozandó írásmunkák esetén változtatásokat és javításokat indítványoz. A lektori véleményt a Szerkesztőbizottság által kiadott, külön űrlapon vezeti fel.

A lektor felhívhatja a Szerkesztőbizottság figyelmét arra, ha a vizsgált kézirat és bármely, általa ismert, már publikált tanulmány között lényegi hasonlóságot vagy átfedést észlel.

A lektorok felkérését a Szerkesztőség végzi, a felkérés a szakmai felkészültség alapján történik.

A lektori felkérés elfogadására vagy elutasítására 5 munkanap áll rendelkezésre. A véleményezés elvégzésére a tevékenység elfogadásától számított 14 munkanap áll rendelkezésre.

A lektornak valamennyi hozzá bírálatra beérkezett kéziratot bizalmasan kell kezelnie, azokról tilos a Szerkesztőbizottság tagjain kívül mással konzultálnia, az abban foglalt tudományos eredményeket pedig csak a nyilvános publikáció után idézheti.

A lektori véleménynek / bírálatnak objektívnek kell lennie. A szerző személyének bírálata nem elfogadható. A szakmai lektoroknak állításaikat érvekkel kell alátámasztaniuk.

Amennyiben a lektor a bírálat során bizalmas információkhoz jut, azt bizalmasan kell kezelnie, és nem használhatja fel saját előnyére.

A lektorok azon kéziratokat nem lektorálhatják, amelyek bármely szerzőjével, illetve a szerző intézményével összeférhetetlenség merül fel. 

 

Szerzői útmutató

A kéziratok befogadásának alapfeltétele a publikációs és etikai irányelvek elfogadása, betartása. Mivel a folyóirat az irányelvek betartását csak részben tudja ellenőrizni, ezért a Szerző kötelessége, hogy azokat teljes körűen betartsa az alábbi szabványok szerint.

A Humán Innovációs Szemle című tudományos szakfolyóiratban publikáló Szerzőknek be kell tartaniuk a Szerkesztőség és a Szerkesztőbizottság által meghatározott szakmai- és etikai irányelveket. Ezeket az irányelveket a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Kódexében megfogalmazottak alapján, valamint a Committee on Publication Ethics (Publikációs Etikai Bizottság – COPE) folyóirat-szerkesztőkre vonatkozó szabványainak (COPE irányelvek) megfelelően határozta meg a Szerkesztőbizottság. 

A Szerzők betartják a Humán Innovációs Szemle című tudományos szakfolyóirat által meghatározott formai követelményeket, a referenciákat hivatkozzák, a kapott adatokat és eredményeket a valóságnak megfelelő formában közlik.

A plagizálás bármely formája etikátlan és elfogadhatatlan. A Szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, kifejezéseit, akkor azokat megfelelő módon idézniük kell és szakszerűen hivatkozni rájuk.

Nem helyes gyakorlat ugyanazon kutatást bemutató kéziratnak különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése. Ugyanazon kéziratnak több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.

Mindazok, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmány elkészültéhez, társszerzőként kell szerepeljenek. Az elsőként feltüntetett Szerző biztosítja, hogy valamennyi jogosult társszerző szerepel a kéziratban, illetve meggyőződik arról, hogy a publikálásra elfogadott tanulmány végső verzióját az összes társszerző megismerte és hozzájárult a Humán Innovációs Szemle című tudományos szakfolyóiratban való megjelenéshez.

A Szerzőknek, amennyiben ennek esete fennáll, nyilvánosságra kell hozniuk a kézirat elkészítéséhez / megírásához kapcsolódó pénzügyi támogatás forrásait.

A Szerzőknek kötelező rendelkezniük ORCID azonosítóval (nyílt kutatói azonosító). ORCID regisztrációra a következő linken van lehetőség: https://orcid.org/register

 

Lektorálási folyamat

A Szerkesztőség első körben a beküldött kéziratok formai követelményeknek való megfelelését ellenőrzi. Az ellenőrzés 14 munkanapon belül megtörténik, ezt követően elektronikus úton értesítjük a Szerzőt.

Formai problémák felmerülése esetén a kéziratot visszaküldjük javításra a Szerző számára. A formai javításra maximum 14 munkanapot áll módunkban biztosítani.

Hangsúlyozzuk, hogy az első értesítés kizárólag a formai követelményeknek való megfelelésre vonatkozik! A formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő kéziratokat továbbítjuk szakmai, majd nyelvi lektorálásra.

 

Szakmai lektorálás

A formai követelményeknek megfelelt kéziratokat az érintett témakörhöz értő, azzal foglalkozó, tudományosan minősített oktató vagy kutató bírálja. Az idegennyelvű részeket a tartalmi bírálatot követően egy nyelvi lektor segítségével ellenőrizzük. A lektoroknak 14 munkanap áll rendelkezésükre a bírálatok / vélemények elkészítéséhez.

A Humán Innovációs Szemle című tudományos szakfolyóirat az úgynevezett ’dupla vak’ (double blind peer review) szakmai bírálati rendszert használja a beérkező tanulmányok elbírálására. Ez azt jelenti, hogy a kéziratok kettős-vak szakmai bírálaton esnek át, azaz sem a Szerző, sem a Lektor személye nem ismert a másik személy előtt.

A kéziratot két különböző lektor egy „Lektori vélemény”- űrlap segítségével az alábbi  kategóriák alapján vizsgálja:

A Lektor a véleményében jelzi, hogy a véleményezésre kapott kézirat

A Szerzőknek a lektori vélemények kézhezvételétől számított 14 munkanap áll rendelkezésre a javított, végleges kézirat beküldésére. Ha szükséges, a lektorok vagy a Szerkesztőbizottság egy kézirat több felülvizsgálati körét is kérhetik.

Az elfogadott kéziratok a folyóirat soron következő számában kerülnek publikálásra. A kiadás pontos idejéről e‑mailben tájékoztatjuk a Szerzőket.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A szerkesztőség számára megadott nevek és e‑mail címek kizárólag saját használatra szolgálnak, azokat harmadik fél számára nem adjuk ki.