Évf. 2 szám 1 (2011)
Tudományos szakmai, kutatási és ismeretterjesztő közlemények

A minőségi munnkavégzést befolyásoló pszichológiai, szociálpszichológiai és szervezetpszichológiai tényezők

Fábián Henriette
Kodolányi János Főiskola; Human Exchange Alapítvány

Megjelent 2011-05-01

Kulcsszavak

  • minőségi munkavégzés,
  • motiváció,
  • teljesítménymotiváció,
  • szükséglet,
  • konformitás,
  • társas normák,
  • szervezeti kultúra,
  • szervezeti elkötelezettség,
  • stressz

Absztrakt

Ebben az áttekintő tanulmányban összefoglaljuk az elvégzett munka minőségére kiható számos, egymással szoros kölcsönhatásban levő feltételeket, melyeket négy nagyobb kategóriába rendezünk. A minőségi munkavégzést befolyásoló objektív feltételek magukban foglalják az egyénen kívüli, a munka fizikai körülményeiben, a munka jellegében rejlő tényezőket. Részletesen tárgyaljuk az egyénben rejlő, szubjektív (pszichológiai) feltételeket, melyek közül elsősorban a motiváció, teljesítménymotiváció és a szükséglet fogalmát, a motiváció folyamatát vesszük nagyító alá, kiemelve Maslow szükséglethierarchia elméletét és annak munkahelyi környezetben a lehetséges alkalmazható teljesítményösztönzőkkel kapcsolatos vonatkozásait. Az egyén és társas környezete viszonyát leíró szociálpszichológiai feltételek közül a konformitással, illetve a munkahelyi környezetben különbözőképpen megnyilvánuló társas normákkal foglalkozunk. A szervezetpszichológiai feltételek az egyén és a szervezet viszonyát írják le. Ebből a komplex összefüggésből elsősorban a szervezeti kultúra, illetve a szervezeti elköteleződés hatásait emeljük ki. A tanulmány végén az elvégzett munka minőségére negatívan kiható stressz hatásait vizsgáljuk, tárgyalva a munkahelyi stresszt okozó faktorok szintjeit és a különböző stresszhelyezetek általános jellemzőit.