Új folyam I. 1. szám (2023)
Visszajelzések

Identitás és konfliktus: Nemzetközi együttműködés a történelemtanításban és a történelemtankönyvek revíziójában

Fodor Richárd
Pázmány Péter Catholic University, Vitéz János Teacher Training Center, assistant lecturer; Mathias Corvinus Collegium, Learning Research Institute, research group leader

Megjelent 2023-09-20

Kulcsszavak

 • történelemdidaktika,
 • történelemtankönyv,
 • tankönyvkutatás,
 • oktatási rendszer,
 • tankönyvrevízió

Absztrakt

Tanulmányom a tankönyvvizsgálatok kutatási területének legfontosabb csomópontjait világítja meg. A bevezetőben megjelennek az elmúlt évek európai történelemdidaktikai diskurzusának legfontosabb szakmai eseményei és a tudományterület újabb megközelítései, amelyek mindegyikében fontos szerepet játszik a nemzetközi együttműködés. Röviden bemutatom a történelemtanítás és a történelemtankönyvek iránti általános és szakmai érdeklődés okait és a tankönyvek kutatásának origóját. Kitérek a 20. század világháborúival szabdalt nemzetközi tankönyvtörténetére, a transznacionális együttműködések típusaira, hatékonyságára, céljaira és eredményeire. Végül bemutatom néhány határokon átívelő projekt változó eredményeit és produktumait, kiemelt figyelmet szentelve a mintaadó francia–német tankönyvrevíziónak, a lengyel-német, skandináv, szlovák–magyar, európai nézőpontoknak, illetve a magyar tankönyvkutatásokban ritkán megjelenő ázsiai és afrikai példáknak.

A tanulmány konklúziójában kontinens, időtartam, résztvevők jellege, és a funkció alapján összesítek több mint egy tucat együttműködést, amelyeket két kategória, a regionális identitásépítés és a konfliktusrendezés szerint értékelek.

Hivatkozások

 1. Europa – Unsere Geschichte, Band 1: Von der Ur- und Frühgeschichte bis zum Mittelalter. Eduversum, 2016.
 2. Histoire/Geschichte – L’Europe et le monde depuis 1945. Nathan, 2006.
 3. Hansen, J.; Hung, J.; Ira, J.; Klement, J.; Lesage, S.; Simal, J. L. & Tompkins, A. (2022) The European Experience A Multi-Perspective History of Modern Europe, 1500–2000 European Comission. https://doi.org/10.11647/OBP.0323
 4. ASEAN. (2012). ASEAN Curriculum Sourcebook. ASEAN.
 5. Bihirabake, A.-M. (2021). Peace Education Handbook for the Great Lakes Region. Bujumbura: International Conference on the Great Lakes Region.
 6. Clavin, P. (2005). Defining Transnationalism. Contemporary European History, 14(4), 421–439. https://doi.org/10.1017/S0960777305002705
 7. EuroClio. (2023). Teaching European History in the 21st century.
 8. Falk, P. (2010). UNESCO guidebook on textbook research and textbook revision. Párizs-Braunschweig: UNESCO, Georg Eckert Institute for International Textbook Research.
 9. F. Dárdai, Á. (2006). Történelmi Megismerés – Történelmi gondolkodás. PTE Központi Könyvtár.
 10. Fodor R. (2023). Digitális remények és ígéretek – Történelemtanítást támogató nemzetközi és hazai virtuális tanulási környezetek komparatív vizsgálata. Bonus Intra Melior Exi, Mathias Corvinus Collegium.
 11. Fuchs, E., & Vera, E. R. (2018). Textbooks and War: Historical and Multinational Perspectives. Palgrave Studies in Educational Media.
 12. Gruber, B (2006). Joint German-French History Book a History-Maker Itself Deutsche Welle. https://www.dw.com/en/joint-german-french-history-book-a-history-maker-itself/a-2078903
 13. Gyertyánfy, A. & Fekete B. (2019). A történelemtanítás digitális bibliográfiája: Dinamikusan bővülő válogatás a történelemtanításhoz kapcsolódó írásokból https://diakoffice-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/fekete_balint_sulid_hu/EbukawLdUiBOjJrlRP2ZUOcBAKMoW6d8KFTFmz9c-MedQA?rtime=99R56m-A20g (2023.07.10.)
 14. Gyertyánfy, A. (2020). A tartalom kiválasztásának szempontjai és szakaszai. Német és magyar történelemdidaktikai elméletek összehasonlító elemzése [Criteria and stages of content selection. Comparative analysis of German and Hungarian didactic theories of history] Doctoral dissertation, University of Pécs.
 15. Gyáni, G. (2018). Nemzeti vagy transznacionális történelem Kalligram. Kalligram.
 16. Hardacre, H. (2023). Constitutional Revision in Japan Research Project. 2023. Január, https://www.crjapan.org/chapters
 17. Hung, J. (2021.). Towards a history education for the 21st Century: An interview with Dr. Jochen Hung. (A. Holtberget) EuroClio.
 18. Ivanova, A. (2020. szeptember). Learning History that is not yet History II. . Forrás: EuroClio: https://euroclio.eu/projects/learning-history-which-is-not-yet-history-ii/
 19. Jakab, G. (2007). Lehet-e kö zö s magyar-szlová k tö rté nelemkö nyvet í rni? Iskolakultúra, 8–10, 38–48.
 20. Jakab, G. (2021). Nem múló történelmünk: Az iskolai történelemoktatási kánon ellentmondásos alapmintázata. Új Pedagógiai Szemle, 31(09), 63–80.
 21. Jakab, G., ifj. Lator, L., Kratochvil, V. & Vajda, B. (2011). Magyar é s szlová k tö rté nelemtaná rok együ ttmű kö dé se. Történelemtanítás (XLVI.) Ú j folyam II(3). https://epa.oszk.hu/01900/01954/00007/pdf/EPA01954_tortenelemtanitas_02_03_05_Muhely.pdf
 22. Kaposi, J. (2021). Pendulum Movements: History Teaching in Hungary Circumstances and Issues. Passau: Schenk Verlag.
 23. Karlovitz J. (2001). Tankönyvtípusok, tankönyvmodellek Új Pedagógiai Szemle. https://epa.oszk.hu/00000/00035/00045/2001-01-tm-karlovitz-tankonyvtipusok.html
 24. Katona, A. (2022). Fé l é vszá zad a történelemtanítás szolgá latá ban. Magyar Tö rté nelmi Tá rsulat.
 25. Kovács, Á. A. (2009). A közös történelem és az európai identitás reprezentációjának lehetőségei egy francia–német történelemtankönyvben. Új Pedagógiai Szemle, 57(5), 77–85.
 26. Körber, A. (2009). The Franco-German history textbook from the perspective of specialist didactics. Eckert Dossiers, 1.
 27. Mihalik, G. (1941). A könyvnyomtatás jelentősége és szerepe gazdasági életünkben. Városi Szemle XXVIII.
 28. Peace Research Institute in the Middle East. (2007). A Joint Palestinian and Israeli Curriculum Development Project.
 29. Podeh, E., & Alayan, S. (2018). Multiple Alterities Views of Others in Textbooks of the Middle East. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62244-6
 30. Rehman, S. (2013. May). The History Project: Inspiring Indian and Pakistani Children to Rethink the Past. The Diplomat.
 31. Ruth, F., Sami, A., & Falk, P. (2004). The Israeli-Palestinian Conflict in History and Civics Textbooks of Both Nations. Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung.
 32. Strandling, R. (2001). Teaching 20th-century European History, Council of Europe
 33. Strandling, R. (2003). Multiperspectivity in History Teaching: a Guide for Teachers, Council of Europe
 34. Sekiguchi, R. (2016). School Textbooks and East Asia’s “History Wars”: A Comparative Approach to Teaching About Perspective, Bias, and Historical Memory Education about Asia
 35. Van der Leeuw, J. (2008). A common textbook for Europe? Utopia or a Crucial Challenge? in Bauer, Jan Patrick; Meyer-Hamme, Johannes; Körber, Andreas, eds. Geschichtslernen, Innovation und Reflexion. Geschichts-didaktik im Spannungsfeld von theoretischen Zuspitzungen, empirischen Erkundungen, normativen Überlegungen und pragmatischen Wendungen. festschrift für Bodo von Borries zum 65. Geburtstag. Geschictsdidaktik. Centaurus. https://doi.org/10.1007/978-3-86226-836-8_2
 36. Vajda, B. (2020). Tö rté nelemdidaktika é s tö rté nelemtankö nyv-kutatá s. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kar Történelem Tanszék.
 37. Vajda, B. (2021). Teaching the Cold War in the post-Cold War era. International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture Yearbook of the International Society for History Didactics, 42.
 38. Wang, Z. (2009). Old Wounds, New Narratives: Joint History Textbook Writing and Peacebuilding in East Asia. History and Memory, 21(1). https://doi.org/10.2979/his.2009.21.1.101