Új folyam I. 1. szám (2023)
Visszajelzések

Sorskérdéseinkről. Kor- és kórdiagnózisaimból

Lányi Gusztáv
ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet

Megjelent 2023-09-20

Kulcsszavak

 • apokalipszis és kereszténység,
 • „magyar evangélium”,
 • keresztény identitás,
 • Szent István és eucharisztia

Absztrakt

Írásom előzetes részlet a Magyar sorsproblémák. Társadalomlélektani kor- és kórképek című könyvemből. Könyvemben – többek között – azzal a kérdéssel igyekszem szembenézni, hogy a kollektív magyar sors történeti, politikai, pedagógiai és pszichológiai mintázatai vajon milyen determináló erőt és/vagy gyengeséget mutatnak itt és most számunkra? Arra teszek kísérletet, hogy a magyar sorsproblémákat a maguk helyi/magyar lokalitásaiban, sőt személyes partikularitásaiban is úgy sikerüljön elemezni, hogy ne vágjam el az univerzális, az egyetemes értékek világától sem. Azokat a sorsproblémákat mutatom be, amik a jelenlegi magyar társadalom számos konfliktusa közül, megítélésem szerint, talán a legfontosabbak, mert nyomasztóan átszövik mindennapjainkat, sokszor a kilátástalanság és reménytelenség érzéseit felkavarva azokban is, akiknek pedig az lenne a hivatásuk, hogy segítsenek. Nem térek ki a problémák elől, nem keltek hiú ábrándokat – de a végső szavam nem lehet más, mint a biztatás, a reménység, a hit. Így és erről szól az alábbi néhány részlet is: 1. Apokalipszis és kereszténység. – 2. Szomatikus és szakrális „magyar evangélium” – 3. Keresztény (politikai) identitás. – 4. Szent István és Eucharisztia.

Hivatkozások

 1. A magyarok küldetése a Kárpát-medence védelme. https://www.origo.hu/itthon/20210913-orban-viktor-a-magyarok-kuldetese-a-karpatmedence-vedelme.html
 2. Babits (1938). Eucharisztia. Nyugat 1938. 6. https://epa.oszk.hu/00000/00022/00629/201-02.htm
 3. Balás Béla (2014.) Mégis győzött húsvétkor … Spiritus. A Kaposvári egyházmegye lapja. 2014. március
 4. Bangha Béla (szerk.) (1938a). Az Eucharisztia – Az Oltáriszentség tanainak hittani és erkölcsi tartalma. Korda RT Kiadása. http://www.ppek.hu/konyvek/Bangha_Bela_Az_Eucharisztia_1.pdf
 5. Bangha Béla (szerk.) (1938b). Napkelet és Napnyugat. Élő szellemek hódolata az Oltáriszentség előtt. http://www.ppek.hu/konyvek/Bangha_Bela_Napkelet_es_napnyugat_1.pdf
 6. Bene Sándor (1999). Theatrum politikum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban. Kossuth Egyetemi Kiadó.
 7. Bogyay Tamás (1988). Stephanus Rex, Ecclesia.
 8. Gönczi Tamás (2015). Nimród gyűrűje – Pilis mint szakrális kultuszhelyünk. Angyali Menedék Könyvkiadó.
 9. Grasndpierre Attila (é.n.). Ősi Magyarország. A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése. Titokfejtő Könyvkiadó.
 10. Igenaptár 2021. 08.20. https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-08-20
 11. Jakab Gábor (2021). Magyarság és kereszténység Szent István szellemében. Romkat.ro https://romkat.ro/2021/08/21/magyarsag-es-keresztenyseg-szent-istvan-szellemeben/
 12. Jásdi István (2010). Szerenád a szőlőben. Jásdi Pince Kft.
 13. Jásdi István (2022a). Megöregedni. Mandiner.hu 2022. április 13. https://mandiner.hu/cikk/20220413_megoregedni
 14. Jásdi István (2022b). Járványok. Háború. Pénzügyi-, gazdasági- és társadalmi válság. Mitől várhatunk megváltást? Mandiner.hu 2022. július 22. https://mandiner.hu/cikk/20220722_jasdi_istvan_vendegszerzo
 15. Klaniczay Gábor (2000). Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek. Balassi Kiadó.
 16. Kocsis István (2012). A Szentkorona-eszme időszerűsége. Püski.
 17. Kovács András (2021). Orbán Viktor kérése Ferenc pápához: Ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot! https://www.origo.hu/itthon/20210912-orban-ferenc-papa-ne-hagyja-elveszni-a-kereszteny-magyarorszagot.html
 18. Ligeti Dávid (2018). Trianon az Eucharisztia budapesti világünnepének fényében 1938-ban. Trianoni Szemle. 2018 (július-december), http://real.mtak.hu/103193/7/TrianoniSzemle_2018__pages482-488.pdf
 19. Orbán Viktor (2015–2022). Szamizdat 12. https://2015-2022.miniszterelnok.hu/szamizdat-12/
 20. Pacelli pápai legátus megnyitó beszéde 1938. május 25-én. http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/esemeny/euch/doc/legatus380525.html
 21. Pap Gábor (2013). Angyali korona, szent csillag. A Magyar Szent Korona. Vérszerződés Kft.
 22. Pataki Ferenc (1998). A tömegek évszázada. Bevezetés a tömeglélektanba. Osiris Kiadó.
 23. Sík Sándor (1934). István király. https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADk_S%C3%A1ndor
 24. Szent István király Intelmei Imre herceghez. https://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm
 25. Tornay Krisztina (2011). Közelítések a női spiritualitás feltárásához. Embertárs. 2011(4), 359–375. https://jezsuitakiado.hu/wp-content/uploads/2020/03/08_tornay_krisztina_et_2011-4.pdf
 26. Tóth Zoltán József (szerk.) (2017). Hungaria Archiregnum. Szent Korona-eszme, Szent Korona-tan, Alaptörvény. Két Hollós Kiadó.