Új folyam I. 1. szám (2023)
Párbeszéd

Szent Pál és az ősegyház iskolái

Kránitz Mihály
PPKE HTK Alapvető Hittan Tanszék, egyetemi tanár

Megjelent 2023-09-20

Kulcsszavak

 • keresztény ókor,
 • bölcsesség,
 • tanítványság,
 • oktatás,
 • az egyház kezdetei

Absztrakt

A kereszténység alapja Jézus Krisztus igehirdetése, maga az evangélium. Jézus mint Mester (rabbi) áll tanítványai előtt, oktatja őket egy sajátos (isteni) pedagógia alapján. Az első apostolok, köztük Szent Pál majd ezt a módszert veszik át, ami természetes módon az ószövetségi hagyományban gyökerezik, de már a kinyilatkoztatás újdonsága társul ehhez. A keresztségre való felkészítés, Jézus Krisztus személyének a megvilágítása az értelmi megközelítés szintjén nyilvánul meg, együttműködve a kegyelemmel. Ennek a módszernek a sajátossága jellemző a kereszténységre. A hit és az értelem kapcsolata napjainkig elkíséri az egyház és valamennyi keresztény életét. A kiindulópont tehát, amelyet megcsodálhatunk Pál apostol életében is, azok a szellemi alapok, amelyekre megfelelő módon képes a hit világa ráépülni és ezáltal az üdvösség örömhírét továbbadni.

Hivatkozások

 1. Biblia (2008). Szent István Társulat.
 2. Flavius, J. (1983). A zsidók története. Gondolat Könyvkiadó.
 3. Hilton, A. R. (2018). Illiterate Apostles: Uneducated Early Christians and the Literates Who Loved Them. T & T Clark.
 4. II. János Pál pápa (1999). Fides et ratio. Enciklika a hit és az ész kapcsolatának természetéről. Szent István Társulat.
 5. Ó- és Újszövetségi Szentírás. (1997). Szent Jeromos Bibliatársulat.
 6. Ratzinger, J. – XVI. Benedek pápa (2007). A názáreti Jézus. Szent István Társulat.
 7. Vanyó L. (1992). Theologia Graeca. A görög filozófia adaléka a keresztény teológiához. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar.