Új folyam I. 1. szám (2023)
Párbeszéd

Gondolatok a tanárképzés megújuló gyakorlatáról

Gombocz Orsolya
PPKE BTK VJTK Tanárképző Tanszék, egyetemi docens

Megjelent 2023-09-20

Kulcsszavak

 • tanárképzés,
 • gyakorlat,
 • mentorálás,
 • partnerintézmény

Absztrakt

Tanulmányunkban a tanárképzésben bekövetkezett változásokkal, azon belül a gyakorlatokat érintő kérdésekkel foglalkozunk. 2022 szeptemberével megújult hazánkban a tanárképzés rendszere. Nagy változás tapasztalható a képzés hosszában és a gyakorlatok megszervezésében. A képzés időtartama 10 félévre csökkent, melyből az utolsó félév során a hallgató összefüggő egyéni iskolai gyakorlaton vesz részt. Nem lesz azonban ténylegesen kevesebb a hallgatók számára kötelezően teljesítendő gyakorlat, inkább eloszlása válik arányosabbá, egyenletesebbé: a hallgató a képzés elejétől folyamatosan részt vesz szakmai gyakorlatokon, így a kezdetektől találkozik az iskola világával, a neveltekkel, az egybefüggő szakmai gyakorlatot pedig a képzés végén teljesíti. Ezt a változást többek közt az a tapasztalat indokolta, hogy a tanárjelölt az eddigi képzési struktúrában túl későn, csak a tanulmányai végén ismerkedett meg ténylegesen a választott szakmával, akkor találkozott először tanárként a gyerekekkel, holott a pályára nevelés folyamatának eredményessége, a pályaidentifikáció megerősödése szempontjából a tanári pályán kiemelkedő fontosságú a gyakorlat. Tanulmányunkban a vonatkozó rendeletek alapulvételével dokumentumelemzést végeztünk. A változások bemutatásán túl az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az egyetemünk tanárképzését érintő legfontosabb kérdésekre, elsősorban a partnerintézményekkel való együttműködés jelentőségére, a partnerintézmények kiválasztásának néhány szempontjára.

Hivatkozások

 1. /2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről (2021) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200283.kor
 2. /2021. (XII.29.) ITM rendelet 7. melléklet. (2021). A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet, valamint egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról https://njt.hu/jogszabaly/2021-64-20-7Q
 3. /2013. (I. 30.) EMMI rendelet. (2021). A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről https://njt.hu/jogszabaly/2013-8-20-5H.8
 4. Falus I. & Nagyné Fóris K. (2021). A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Líceum Kiadó. 13. https://doi.org/10.46403/Agyakorlotol.2021.13
 5. Falus Iván (2021). A kutatási eredmények összegzése témakörönként és javaslatok. In Falus I. & Szűcs I. (szerk.), A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig. Líceum Kiadó. 24. https://doi.org/10.46403/Agyakorlotol.2021.17
 6. Gombocz O. (2020). Mentortanárok munkájának támogatása a Tanárképző Tanszéken. In Juhász M. K., Kaposi J. & Szőke-Milinte E. (szerk.), Változások a pedagógiában – A pedagógia változása. Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE). Szaktudás Kiadó Ház. 323–330.
 7. J. Szilágyi K., Dr. Völgyesi P. & Nagy Gy. (1984). Pedagógiai kísérletek a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Felsőoktatási Szemle. XXXIII.