Évf. 1 szám 2 (2023)
Tanulmányok

Árpád-kori buzogányok a Jászság területéről

Felber Zsolt Zsombor
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(2) 2023

Megjelent 2023-12-31 — Frissítve ekkor: 2024-06-11

Absztrakt

A dolgozat az utóbbi években szórványként előkerült öt darab Árpád-kori buzogánylelet feldolgozását adja, kitérve mikrorégió korabeli településtörténeti kérdéseire is. A tárgyak leírása, klasszifikációja, keltezése és képi dokumentációja mellett megpróbálkoztam a leletek értelmezésével, amelyhez fontosnak tartottam a fegyvertípus kialakulásának, középkori megjelenésének vizsgálatát. A jászsági buzogányok lelőhelyei olyan információkkal szolgálnak, melyet maguk a tárgyak nem árulnak el önmagukban, ezért is teszi ki jelentős részét a dolgozatnak a lelőhelyek településtörténetének áttekintése. A kapott eredmények nem nyújtanak konkrét bizonyítékokat, de rávilágítanak olyan történelmi eseményekre és következményeire, mint esetünkben például a tatárjárás. Továbbá olyan településtörténeti hipotéziseket vetnek fel, hogy a Jászságban nem bizonyítható a besenyők és a kunok megtelepedése. Így lehetőség nyílt a leletcsoport értelmezésére kapcsán új történeti feltételezéseket is tenni.

Hivatkozások

 1. B. Szabó J. (2010). A honfoglalóktól a huszárokig. A középkori magyar könnyűlovasságról. Argumentum Kiadó És Nyomda Kft.
 2. Boeheim, W. (1890). Handbuch der Waffenkunde. Salzwasser-Verlag Gmbh. https://doi.org/10.11588/diglit.13832
 3. Boldog Z. (2006). A Déri-gyűjtemény buzogányai (Maces in the Déri Collection). A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2006, 75–82.
 4. D’Amato, R. (1942). Σιδηροράβδιον, βαρδούκιον, ματζούκιον, κορύνη: The War Mace Of Byzantium, 9 -15 C. Ad. New evidence from the Balkans in the collection of The World Museum Of Man, Florida. In: Acta Miliaria Mediaevalia 7, 7–48.
 5. Fodor F. (1942). A Jászság életrajza. Stephaneum Nyomda Budapest.
 6. Giedl D. (2021). Csillag alakú buzogányok Pest megyéből. In Rácz T. Á. (szerk.), Kincskeresés Kaland Tudomány. 222–235. Press Pannónia Nyomda Kft.
 7. Kalmár J. (1964). A buzogány (Der Streitkolben). A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 4–5, 44–46.
 8. Kalmár J. (1971). Régi magyar fegyverek. Natura Budapest.
 9. Katona-Kiss A. (2022). A kései nomád műveltség nyomai a Maros–Körös közén. Adatok a térség kun időszakának történetéhez. Magyarságkutató Intézet.
 10. Кирпичников, А. Н. (1966). Древнерусское оружие 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–ХIII вв. Академия Наук СССР Институт Археологии.
 11. Kiss-Bíró Gy. (2021). Az Északnyugat-Jászság 11–15. századi településtörténetének vázlata. [PhD disszertáció]. Szegedi Tudományegyetem. https://doi.org/10.14232/phd.11000
 12. Kolias, T. G. (1988). Byzantinische Waffen. Ein Beitrag zur byzantinische Waffenkunde von der Anfängen bis zur lateinischen Eroberung. Österreichische Akademie der Wissenschaften.
 13. Kovács L. (1971). A Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertárának XI–XIV. századi csillag alakú buzogányai (Les massues étoile es des XIe- XIVe siècles conservées au Musée National Hongrois). Folia Archaeologica 22, 165–181. Népművelési Propaganda Iroda Budapest.
 14. Kovács S. T. (2010). Huszárfegyverek a 15–17. században. Martin Opitz Kiadó.
 15. Kovács S. T. (2019). Hárman sem birnátok súlyos buzogányát… Martin Opitz Kiadó.
 16. Крыганов, A. B. (1987). Кистени салтово-маяцкой культуры Подонья. Советская археология 1987(2), 63–69.
 17. Langó P. (2001). A jászok korai történetének megítélése a 19–20. században (’Discovery’ of the Jász and their settlement in the Carpathian basin). In Hortiné Bathó E. & Kiss E. (szerk.), A Jász Múzeum Évkönyve 1975–2000. 151–176.
 18. Pálóczi Horváth A. (2014). Keleti népek a középkori Magyarországon. Besenyők, úzok, kunok és jászok művelődéstörténeti emlékei. In Major B. & Türk A. (szerk.), Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae. A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai 2. Archaeolingua.
 19. Szendrei J. (1905). A magyar viselet történeti fejlődése. Magyar Tudományos Akadémia.
 20. Tatár M. (2002). A harci bot kronológiájához. A csornák, a csomasz és a csokmány etimológiája. In: Zimonyi I. (szerk.), Fegyveres nomádok, nomád fegyverek. 164–174. Balassi Kiadó Budapest.
 21. U. Kőhalmi K. (1972). A steppék nomádja lóháton, fegyverben. Akadémiai Kiadó.