Etikai kódex

A jelen Etikai Kódex célja – összhangban a COPE (Committee on Publication Ethics) javaslataival és a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Kódexének rendelkezéseivel – a tudományos közélet tisztaságának biztosítása mellett a folyóirat magas színvonalú szakmai működésének hatékony biztosítása érdekében az alapvető etikai szabályok rögzítése.

 1. A jelen Etikai Kódex hatálya kiterjed a Folia Humanistica et Socialia című folyóirat szerkesztőségének tagjaira, szerzőire, lektoraira, illetve a megjelentetésében közreműködő minden érdekeltre.
 2. A folyóirat szerkesztőségének működésére vonatkozó alapelvek:
  1. A szakmai minőség biztosítása.
  2. A katolikus értékrend folyamatos érvényesítése.
  3. Pártatlan és objektív elbírálás – a publikációk, szerzők, lektorok kiválasztása során.
  4. A szerzői jogi szabályok maradéktalan betartása.
  5. A plagizálás vagy más visszaélések kiszűrése.
  6. Esélyegyenlőség biztosítása – nemre, irányultságára, vallási meggyőződésre, etnikai származásra, állampolgárságra vagy politikai nézetre való tekintet nélküli értékelés.
  7. Titoktartás és a személyes adatok szabályos kezelése.
 3. A szerkesztőbizottság tagjai az e minőségükben megszerzett minden információt, illetve publikálatlan anyagot kötelesek bizalmasan kezelni. Munkájuk során objektíven, és részrehajlás mentesen, pusztán az objektív szakmai tényekre és a folyóirat érdekeire figyelemmel eljárni.
 4. A szerkesztőbizottság által felkért lektor segíti a szerkesztőbizottságot a publikációval kapcsolatos döntéshozatalban. A lektor értékeli a lektorálásra kapott anyagot, és javaslatot tesz annak megjelentetésére vagy visszautasítására. A lektor javaslatokat fogalmazhat meg a cikk tudományos színvonalának emelése érdekében is. A lektor munkája során a szerkesztőbizottságra vonatkozó alapelvek szerint köteles eljárni.
 5. A lektor véleményét objektíven, tényekkel alátámasztva, a szerkesztőbizottság által megszabott határidőn belül fogalmazza meg. Amennyiben a lektor észleli, hogy a határidőt megtartani előreláthatóan nem áll módjában, úgy erről köteles a szerkesztőbizottságot haladéktalanul értesíteni. A lektor a felkérést jogosult és köteles visszautasítani, amennyiben úgy érzi, hogy az adott anyagot szakmai felkészültség, egyéni elfogultság vagy bármely egyéb ok miatt nem tudja a jelen szabályzat szerint értékelni. A lektor nem értékelheti az anyagot, amennyiben bármilyen személyes vagy üzleti kapcsolatból fakadó érdekellentétben áll a szerzőkkel, vagy az őket foglalkoztató intézményekkel.
 6. A szerző köteles szavatolni, hogy az elfogadásra benyújtott mű a saját szellemi alkotása, amin harmadik személynek nem áll fenn a publikálást akadályozó vagy gátló semmilyen joga. Szerzők az idézés, átvétel, illetve feldolgozás során kötelesek mindenben a vonatkozó jogszabályok és az irányadó szakmai gyakorlat szerint eljárni. Amennyiben a szerző a publikáció megjelenését követően fedez fel jelentős nagyságú hibát, pontatlanságot vagy a kiadvány megjelenését érintő jogi akadályt, úgy köteles erről a szerkesztőbizottságot haladéktalanul értesíteni, és szükség esetén a publikáció visszavonásában közreműködni.
 7. A publikáción szerzőként/társszerzőként fel kell tüntetni minden olyan személy nevét, aki érdemben szakmailag hozzájárult annak elkészültéhez. Közreműködőként lehet feltüntetni azokat, akik bármilyen részt vettek a publikáció létrejöttében – például az azt megalapozó kutatás keretében. Szerzők, társszerzők és közreműködők neve csak az érintettek hozzájárulásával tüntethető fel.
 8. Amennyiben a publikáció támogatásból valósul meg, úgy a támogatás tényét, illetve forrását is megfelelően nyilvánosságra kell hozni.