Új folyam I. 1. szám (2023)
Látóhatár

Fénybe állított pedagógia. Kuminetz Géza nevelési gondolatai

Kozma Gábor
PPKE Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont Keresztény Pedagógiai és Pszichológiai Kutatócsoport-vezető, főiskolai tanár, PPKE BTK dékánhelyettes

Megjelent 2023-09-20

Kulcsszavak

 • katolikus nevelés,
 • rendszerszemlélet,
 • átfogó nevelés,
 • társadalmi környezet

Absztrakt

A nevelés társadalmi kihívásai a 21. században olyan gyorsasággal változtak, hogy a kutatók egyre újabb rendszeralkotási vagy legalábbis rendszerszemléleti törekvésekkel próbáltak támaszt adni a nevelés aktuális értelmezéséhez, célok, feladatok és eszközök meghatározásához. A mindennapokat mélyen átjáró, sőt globálisan mutatkozó problémák velejárójaként ismét a hitre mint tájékozódási pontra irányul az a figyelem, amely a kultúra továbbvitelét, a családi és iskolai nevelés hatásának növelését célozza. Ez a globális folyamat mutatkozik a hagyományosan evangelizált országokban ott is, ahol a keresztény hit egyre inkább peremre szorult az emberi lét értelmezésében. A tanulmány Kuminetz Géza teológus, kánonjogász professzor pedagógiai tárgyú írásaiban foglaltakat elemzi sajátosan holisztikus, integratív rendszermodelljének keretében. Ezek a nevelést a legátfogóbb módon tárgyalják a katolikus nevelés létének, átfogó társadalmi kihívásainak értelmezésével, amikhez a 20. századon át napjainkig tartóan mutatják be a keresztény nevelési eszmény modelljeit. Kuminetz Géza pedagógiai munkássága a figyelmet a klerikusok és a világi nevelők sajátos és együttes feladataira irányítja. Értelmezi a nevelőmunka hatékonyságát is, amennyiben a katolikus nevelés nem csupán hitoktatás, hanem az emberi személyt érettségére elvezető folyamat. Mindez megalapozza a Laudato ’si teremtésvédelmi enciklika alapján meghirdetett Globális Nevelési Paktum megvalósításához szükséges fejlesztéseket. A tanulmány tárgyalja, ahogyan Kuminetz Géza munkájában mai megvilágítást kap a katolikus egyetem képzési és nevelési feladata és gyakorlata, ami a hit fényébe állítva segít átfogóan értelmezni a pedagógia mai válaszait.

Hivatkozások

 1. Bolberitz P. (2010). Schütz Antal, a filozófus. Teológia, 2010/3–4., 168–175.
 2. Ferenc pápa (2015). Laudato si’ kezdetű enciklika közös otthonunk gondozásáról. Szent István Társaulat, pp. 164
 3. Ferenc pápa (2020). Video message of His Holiness Pope Francis on the ocassion of the meeting organised by the Congregation for the Catholic Education: „Global Compact on Education. Together to look beyound”. Pontifical Lateran University – Thursday, 15 October 2020. https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201015_videomessaggio-global-compact.html
 4. Kozma G. (2023). Az átfogó nevelés kihívása – a pedagógusképzés felelősségéről. In Energiatudatosság és környezeti nevelés – programok a magyar felsőoktatásban. PPKE, 7–39.
 5. Kuminetz G. (2009). A lelkiismeret mivolta és rendeltetése katolikus szemmel. In Iustum Aequum Salutare V. 2009/3. Szent István Társulat, 19–56.
 6. Kuminetz G. (2010a). Schütz Antal ismeretlen arca: a pedagógiatudós. In Schütz A.: Pedagógia. Szent István Társulat, 371–419.
 7. Kuminetz G. (2010b). Schütz Antal, a pedagógiatudós. Teológia, 2010/3–4., 190–209.
 8. Kuminetz G. (2010c). Schütz Antal, a pedagógiatudós. In Katolikus Pedagógia (szerk. Kozma G.), 2010/1., 75–98.
 9. Kuminetz G. (2012a). Klerikusok kézikönyve I. Szent szolgálattevők, vagyis klerikusok a katolikus egyházban. Szent István Társulat, pp. 797
 10. Kuminetz G. (2012b): Klerikusok kézikönyve II. A papnevelés és egy klerikusi etikai és illemkódex vázlata. Szent István Társulat, pp. 587
 11. Kuminetz G. (2013). Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata I. (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici II. Manualia 7/1.) Szent István Társulat, pp. 835
 12. Kuminetz G. (2018). Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata II. (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici II. Manualia 7/2.) Szent István Társulat, pp. 937
 13. Kuminetz G. (2020). A tudományos élet és a személyiségfejlesztés sajátos fellegvára a katolikus egyetemen. Szent István Társulat, pp. 82. Pázmány Könyvek Sorozat 10.
 14. Kuminetz G. (2021). A képzés és önképzés, a nevelés és önnevelés feladatai a katolikus egyetemen. Szent István Társulat, pp. 175. Pázmány Könyvek Sorozat 11.
 15. Kuminetz G. (2023a). A vezetés művészete Krisztus iskolájában. Szent István Társulat, pp. 179. Pázmány Könyvek Sorozat 12.
 16. Kuminetz G. (2023b). Rendszerszemlélet, stratégiai tervezés és vezetés a katolikus felsőoktatásban. Szent István Társulat, pp. 118. Pázmány Könyvek Sorozat 13.
 17. Kuminetz G. (2023c). Világi és vallási vezetéselméletek. Jel Kiadó, 2023, pp. 368
 18. Kuminetz G. (2023d). Emancipálható-e a pedagógia (s persze bármely szaktudomány) a világnézeti, vallási felfogás alól? In Pukánszky B. – Sárkány P. (szerk.): Pedagógia és kereszténység. Teológiai, neveléstörténeti és nevelésfilozófiai metszetek. Szent István Társulat, 149–166.
 19. MKPK (2008). Felelősségünk a teremtett világért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele. Szent István Társulat, pp. 110
 20. Molnár T. (1996). Az értelmiség alkonya. Akadémiai Kiadó, pp. 318
 21. Németh A. (2005). A magyar pedagógia tudománytörténete, Gondolat, 332
 22. Németh G. (2018). Bioetikai vázlatok. Bioetikai és más életerkölcsi kérdések. Szent István Társulat, pp. 422
 23. Pálvölgyi F. (2014). Az erkölcsi nevelés új perspektívái. Az értékközpontú pedagógia szerepe és feladatai korunk plurális társadalmában. L’Harmattan Kiadó, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, pp. 262
 24. Schütz A. (2014). Pedagógia. Szent István Társulat, pp. 419
 25. Szabó J. L. (2013). Gondolatok a katolikus nevelésről – szülőknek és pedagógusoknak. Kairosz Kiadó, pp. 214