Évf. 1 szám 2 (2023)
Tanulmányok

Láncékszerek a 10. századi Kárpát-medencében

Németh Krisztina
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(2) 2023

Megjelent 2023-12-31 — Frissítve ekkor: 2024-06-11

Absztrakt

Jelen tanulmány a honfoglalás kori leletanyagban előkerült láncékszerekkel foglalkozik. Ezen ritka tárgytípusba tartozó ékszerek eddig kizárólag női és gyermeksírokból kerültek elő. Viselésük módjának eddig még nem sikerült pontos képet adniuk, a sírok bolygatottsága és a kevés hiteles feltárás végett. A láncékszerek párhuzamainak vizsgálata közben nem csupán a Kárpát-medence korábbi leleteit, de a Kárpátoktól keletre, Bizáncban, valamint a Közel-Keleten előkerült korábbi vagy korban megegyező leleteket is figyelembe kell venni.

Hivatkozások

 1. Bakay, K. (1966). Gräberfelder aus den 10–11. Jahrhunderten in der Umgebung von Székesfehérvár und die Frage der Fürstlichen Residenz. Alba Regia 6–7. 43–88.
 2. Börzsönyi A. (1903). Pogány magyar sírokról. Archaeológiai Értesítő 23. 67–70.
 3. Csallány G. (1905). Régi magyar emlékek a szentesi múzeumban. Archaeológiai Értesítő 25. 33–44.
 4. Csallány G. (1941). Újabb honfoglaláskori leletek Szentes környékéről. Folia Archaeologica 3–4. 182–192.
 5. Garam É. (2005). Avar kori női fejdíszek. In: Straub P. (szerk.), Müller Róbert 60 éves. Zalai Múzeum 14. 169–182.
 6. Giedl D. (2022). Újabb honfoglalás kori temetkezések Pátyról. Előzetes beszámoló az idén tavasszal végzett feltárásról. In Felföldi Sz. et al. (szerk.), Emlékezzetek utatok kezdetére… A honfoglaláskor kutatásának újabb eredményei. Ünnepi konferencia Révész László tiszteletére. Rezüméfüzet. 4.
 7. Giedl D. (2023). Előzetes beszámoló a Pátyon zajló kutatások során 2022 tavaszán feltárt honfoglalás kori temetőről. In Révész L. (szerk.), Árpád népe. A magyar honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. 10.
 8. Hampel J. (1907). Ujabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről. Magyar Tudományos Akadémia.
 9. Horváth C. (2004). Láncékszerek a honfoglalás kori leletanyagban. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica 10. 459–482.
 10. Horváth C. (2014). Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 8. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum.
 11. Kovács L. (1993). A Móra Ferenc Múzeum néhány régi, honfoglalás kori leletanyagáról: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé (Csóka). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1991/92-1. 37–75.
 12. Kovács L. (2013). A Kárpát-medence honfoglalás és kora Árpád-kori szállási és falusi temetői. Kitekintéssel az előzményekre. Vázlat. In: Révész L. & Wolf M. (szerk.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei: tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, 511–604.
 13. Kralovánszky A. (1957). Adatok az ún. S-végű hajkarika kialakulásának és időrendjének kérdéséhez. Archaeológiai Értesítő 84. 175–186.
 14. Langó P. (2012). A Kárpát-medence 10. századi emlékanyagának délkelet-európai kapcsolatrendszere [PhD disszertáció]. ELTE.
 15. Langó P. & Türk A. (2003). Honfoglalás kori női sír Szentes Derekegyházi oldal határrészéből.
 16. Langó P. & Türk A. (2004). Előzetes beszámoló a Szentes környékén 2002-ben végzett honfoglalás kori régészeti lelőhelyek hitelesítő feltárásairól. Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében. 193–202.
 17. Paszternák I. (1996). A magyar középkor kutatásának száz éve Szentes határában. Visszatekintés két közelgő évforduló kapcsán. Savaria 22(3) (1992–1995). 277-292.
 18. Révész L. (1988). Gömbsorcsüngős fülbevalók a Kárpát-medencében. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 25–26. (1986–87), 141–159.
 19. Rjabceva, Sz. Sz. (2005). Древнерусский ювелирный убор.
 20. S. Perémi Á. (1986). Honfoglaláskori leletek Veszprém megyében. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 18. 115–133.
 21. Schulze-Dörrlamm, M. (1991). Der Mainzer Schatz der Kaiserin Agnes aus dem mittleren 11. Jahrhundert.
 22. Solymossy S. (1933). A vas babonás ereje. Ethnographia 44 (3–4), 97–117.
 23. Tóth A. (2014). A nyíri Mezőség a 10–11. században. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 7. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia.