Évf. 1 szám 2 (2023)
Tanulmányok

A rítustól az elbeszélésig : Gogol: Esték egy gyikanykai tanyán című novellaciklusának mitopoétikai értelmezéséhez

Máté András
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Folia Humanistica et Socialia 1(2) 2023

Megjelent 2023-12-31 — Frissítve ekkor: 2024-06-11

Absztrakt

Gogol első novelláskötete egy korai példa az orosz prózairodalom kialakulásában nagy jelentőséggel bíró elbeszélésciklus műfajára. Gogol számára mind az elbeszélt történethez, mind pedig az elbeszélői hang megtalálásához a keleti szláv folklóron keresztül vezet az út. Munkánk célja a gogoli ciklikus elbeszélés műfaji archetípusának meghatározása és a novellákban megjelenített rítusoktól a ritualizált elbeszélésig vezető út vizsgálata, különös tekintettel az elbeszéléshelyzetet övező szertartásokra.

Hivatkozások

 1. Bahtyin, M. (2002): Rabelais és Gogol. A szó művészete és a nép nevetéskultúra. In Bahtyin M., François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Osiris, 509-523.
 2. Bahtyin, M. (1976): A tér és az idő a regényben. In: Bahtyin, M., A szó esztétikája. Gondolat, 257-302.
 3. Dukkon Á. (2021): A veszélyes szépség útjain - Eszmék, témák, kapcsolatok a klasszikus orosz irodalom világában. L’Harmattan.
 4. Eichenbaum, B. (1974): Az irodalmi elemzés. Gondolat.
 5. Frye, N. (1998): Az irodalom archetípusai. In A modern irodalomtudomány kialakulása. Osiris Kiadó, 441-448.
 6. Genette, G. (1994): Az elbeszélő diszkurzus. In Thomka B. (szerk.) Az irodalom elméletei I. Jelenkor – JPTE, 61-98.
 7. Gogol, N. V. (1971): Gogol művei I. Európa Könyvkiadó.
 8. Jankovics M. (1997): Jelképkalendárium. Csokonai Kiadó.
 9. Lotman, Ju. (1995): Cselekménytér. Szép literatúrai ajándék.
 10. Lotman, Ju. (1994): A szüzsé eredete tipológiai aspektusból. Ford. Klausz Ildikó és Pálfi Ágnes. In Kovács Á & V. Gilbert E. (szerk.), Kultúra, szöveg, narráció. Orosz elméletírók tanulmányai, 82-118.
 11. Propp, V. JA. (2005): A varázsmese történeti gyökerei. L’Harmattan.
 12. Propp, V. JA. (2006): A varázsmese történeti gyökerei. L’Harmattan.
 13. Tokarev, Sz. A. (1988): Mitológiai enciklopédia I-II. Gondolat.
 14. Афанасев, А. (1994): Поэтические воззрения славян на природу. Индрик.
 15. Белый А. (1909): Магия слова. http://az.lib.ru/b/belyj_a/text_13_1909_simvolizm.shtml
 16. Виноградова, Л. Н. (2000): Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. Индрик.
 17. Гоголь, Н. В. (2020). Вечера на хуторе близ Диканьки. Яркие Странициы
 18. Гоголь, Н. В. (1952): Книга всякой всячины. In: Полное собрание сочинений. в 14 томах. http://gogol-lit.ru/gogol/chernoviki/kniga-vsyakojvsyachiny/enciklopediya-primechaniya.htm; http://gogol-lit.ru/gogol/chernoviki/knigavsyakoj-vsyachiny/enciklopediya-malorossiya.htm
 19. Манн, Ю. (2007): Поэтика Гоголя. Художественная литература.
 20. Мочульский К. (1934): Духовный путь Гоголя. YMCA Press.
 21. Пушкин А. С. (1937): Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Academia.
 22. Савенко, А. А. (2006). Народный календарь в повести Н.В. Гоголя “Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала” Русская речь.
 23. Софронова, Л. А. (2010): Мифопоэтика ранного Гоголя. Алетейя.
 24. Толстая, С. М., Агапкина Т. А., Белова О. В., Виноградова Л. Н., Петрухин В. Я. (2002): Славянская мифология. Международные отношения, https://inslav.ru/images/stories/pdf/2002_Slavjanskaja_mifologija.pdf
 25. Фасмер, М. (1996): Этимологический словарь русского языка. В четырёх томах. Издательство «АЗБУКА».