Új folyam I. 2. szám (2023)
Látóhatár

Az evolúciós szemlélet szerepéről a pedagógiában

Kormos József
PPKE BTK VJTK Tanárképző Tanszék, habil. egyetemi docens

Megjelent 2023-12-31

Kulcsszavak

 • evolúciós pedagógia,
 • természetes pedagógia,
 • osztenzív,
 • nevelés,
 • tanítás

Absztrakt

„Az ember az egyetlen teremtmény, akinek a nevelése szükségszerű…. Az ember csak a nevelés által válhat emberré. Ő nem más, mint amivé a nevelés teszi. Megjegyzendő, hogy az ember csak emberek által nevelhető, emberek által, akik szintén nevelve vannak.” Kant meghatározásával kapcsolatban a pedagógia egyik alapkérdése fogalmazható meg: a környezeti tényezőknek és az öröklött adottságoknak a hatása, jelentősége. A környezet hatása talán közvetlenebb, kutathatóbb és érthetőbb. Az öröklött jegyek esetében nehezebb az összefüggéseket, magyarázatokat feltárni. Ez főleg akkor nehéz, ha általában tesszük fel a kérdést: Mi teszi lehetővé, hogy az ember tanítható, nevelhető és egyben tanításra, nevelésre képes? Ezt az ember „megtanulja” a környezet hatására, vagy az ember rendelkezik olyan öröklött fajspecifikus jegyekkel, amelyek képessé teszik erre. A mai kutatások (biológia, pszichológia, kognitív tudományok stb.) inkább az öröklött fajspecifikus jegyek meglétét támasszák alá. A pedagógiában az ilyen jellegű magyarázatok a természetes pedagógiából és az ebből következő evolúciós pedagógiából származnak.

A tanulmány a pedagógia evolúciós nézőpontjának rövid bemutatása mellett az ebből a szempontból következő hasznos gyakorlati meglátásokat és az elméleti nehézségeket, kérdéseket mutatja be.

Hivatkozások

 1. Bábosik István (2004). Neveléselmélet. Nevelés az Európai Unióban. Budapest, Osiris Kiadó.
 2. Bereczkei Tamás (2008). Evolúciós pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó.
 3. Csibra Gergely, Gergely György Társas tanulás és a társas megismerés. A pedagógia szerepe. In Csibra Gergely, Gergely György (szerk.) (2007). Ember és kultúra. A kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai. Budapest, Akadémiai Kiadó. 5-30.
 4. Kant, Immanuel (1983). Über Pädagogik. In Kant, Immanuel (1983). Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik. (Kant Werke Band 10.) Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 5. Káplár Mátyás (2016). A nevelés evolúciója. 225-238. Gyuris Petra, Meskó Norbert (szerk.) 2016. Evolúciós pszichológia mesterfokon. Pécs, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány.
 6. Kormos József (2019). Filozófiáról bölcsészeknek és tanároknak. Budapest, PPKE BTK.
 7. Nemes László (2003). Az evolúciós pszichológia helyes kezelésérő. In Világosság 2003. 3-4.
 8. Pléh Csaba (2010). Naturalizmus a pszichológiában? In Magyar Filozófiai Szemle. 2010/1. 79-86. https://www.epa.hu/00100/00186/00022/pdf/EPA00186_magyar_filozofiai_szemle_2010_1_079-086.pdf
 9. Pukánszky Béla, Németh András (1996). Neveléstörténet. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. https://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/08.08.html )
 10. Scheunpflug, Annette (2002). Evolutionäre Pädagogik. Einführung in den Thementeil. In Zeitschrift für Pädagogik. 2002.5. 649-652.
 11. Soós István (2017). Evolúciós pszichológia. In N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) (2017). Pedagógusok pszichológiai kézikönyve III. Budapest, Osiris Kiadó, 271-289.