Gotia, A. (2004). Adoro Te devote – a synthesis of St. Thomas Aquinas’s eucharistic theology. Verbum – Analecta Neolatina, 6(1), 109–116. https://doi.org/10.1556/verb.6.2004.1.10